سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰

شبهای اترک - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شبهای اترک

اسامی برندگان مسابقه ی شبهای اترک  (از تاریخ 91/02/03الی 91/02/31)

1

زینب باقری

بجنورد

8942...0937


2

محمد جمالی

آشخانه

7564...0915


3

عیدمحمد نقی پور

شوقان

4065...0915


4

سیدنساء قدیمی

جاجرم

0215...0919


5

حسن پورثابت

اسفراین

1185...0935


6

ام گلثوم گریوانی

روستای گریوان

1455...0938


7

ولی جعفری

روستای ارنوه

9386...0937


8

حسین شجاع مقدم

تیتکانلو

5679...0915


9

مرضیه ایزانلو

بجنورد

2519...0910


10

زهرا یسلیانی

بجنورد

0279...0938


11

بهناز کریمی مقدم

بجنورد

1228...0938


12

مرتضی علی خوشی

اسفراین

2466...0915


13

ام لیلا رستمی

شیروان

6530...0939


14

معصومه رمضانی

غلامان

3693...0938


15

زهرا صالحی

بجنورد

7398...0935


16

زهرا محمدزاده

سنخواست

7277...0915


17

زهره علی خوشی

اسفراین

1405...0939


18

سمانه شعبانی

شیروان

7367...0939


19

ثریا رهنما

بجنورد

0151... 0915 


20

ماهرخ رختیانی

آشخانه

6301...0936


21

نیلوفر آرمین

بجنورد

7405...0939


22

رضا ابراهیمی

بجنورد

7556...0912


23

الهه مرادی

اسفراین

9689...0937


24

نفیسه کریمی

بجنورد

9802...0935


25

مریم تنها

گرمه

0033...0938


26

سحر عمارلو

بجنورد

6080...0915


27

فاطمه شاد

شیروان

3507...0915


28

مهدی گلی

اسفراین

8644...0915


29

ابوالفضل افروغ

شوقان

3174...0936


30

محمد مهرآیین

بجنورد

4272...0915


31

فاطمه سعیدی

بجنورد

2993...0915


32

زهره جوان دلویی

بجنورد

6898...0915

33

زینب پهنابی

بجنورد

7868...0935

34

آرزو کوهستانی

بجنورد

0015...0935

35

نادر خاکساری

بجنورد

0672...0936

36

رحیمه زارع

بجنورد

8796...0915

37

اعظم میدی

بام وصفی آباد

6637...0915

38

فاطمه رحمانی

بجنورد

3262...0938

39

سارا محبی

بجنورد

1379...0915

40

مینا پسندیده

بجنورد

5205...0915

41

موسی الرضا زحمتکش

بجنورد

3832...0915

42

ابوالفضل افروغ

بجنورد

3174...0936

43

عباس ایزانلو

بجنورد

3859...0915

44

عذرا باقری

بجنورد

5127...0935

45

رسول افضل جو

بجنورد

0032...0915

46

احمد عبدی

جاجرم

3713...0915

47

نرگس حق زاده

گرمه

3802...0915

48

نسیم کمالی

بجنورد

4981...0936

49

محمدرضا کرمانی

شیروان

8449...0939

50

حسین علی علیزاده

بجنورد

2147...0915

51

طیبه پوربرات

بجنورد

8060...0915

برندگان  میتوانند برای دریافت جوایز خود با شماره تلفن 2254000-0584  شماره داخلی 9161 تماس حاصل نموده و با در دست داشتن فتو کپی شناسنامه خود به صدا و سیمای خراسان شمالی واحد روابط عمومی مراجعه نمایند.

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

شهر

شماره تماس

تاریخ

1

زینب باقری

0682418161

بجنورد

0937...8942

03/02/91

2

محمد جمالی

0670901278

آشخانه

09151877564

03/02/91

3

عیدمحمد نقی پور

0759564590

شوقان

09153864065

04/02/91

4

سیدنساء قدیمی

0759160759

جاجرم

09195670215

04/02/91

5

حسن پورثابت

0630183821

اسفراین

09358361185

05/02/91

6

ام گلثوم گریوانی

0680644849

روستای گریوان

09383811455

05/02/91

7

ولی جعفری

5240381031

روستای ارنوه

09375439386

06/02/91

8

حسین شجاع مقدم

06359788756

تیتکانلو

09159085679

06/02/91

9

مرضیه ایزانلو

0682189979

بجنورد

09105122519

07/02/91

10

زهرا یسلیانی

1271260549

بجنورد

09385340279

07/02/91

11

بهناز کریمی مقدم

068197492

بجنورد

09385971228

09/02/91

12

مرتضی علی خوشی

0630408556

اسفراین

09159852466

09/02/91

13

ام لیلا رستمی

0829236856

شیروان

09391146530

10/02/91

14

معصومه رمضانی

59100155326

غلامان

09380473693

10/02/91

15

زهرا صالحی

0533471370

بجنورد

09353687398

11/02/91

16

زهرا محمدزاده

0759530580

سنخواست

09157967277

11/02/91

17

زهره علی خوشی

0630294925

اسفراین

09397331405

12/02/91

18

سمانه شعبانی

0829748954

شیروان

09397077367

12/02/91

19

ثریا رهنما

0829537104

بجنورد

09155810151

13/02/91

20

ماهرخ رختیانی

0682431591

آشخانه

09366746301

13/02/91

21

نیلوفر آرمین

0670570753

بجنورد

09390567405

14/02/91

22

رضا ابراهیمی

0681786132

بجنورد

09125627556

14/02/91

23

الهه مرادی

0492260516

اسفراین

09371889689

16/02/91

24

نفیسه کریمی

0630108528

بجنورد

09357539802

16/02/91

25

مریم تنها

6649402931

گرمه

09386350033

17/02/91

26

سحر عمارلو

0670267937

بجنورد

09157726080

17/02/91

27

فاطمه شاد

0829402861

شیروان

09151843507

18/02/91

28

مهدی گلی

0639459171

اسفراین

09158888644

18/02/91

29

ابوالفضل افروغ

0750015774

شوقان

09361293174

19/02/91

30

محمد مهرآیین

0630289697

بجنورد

09158794272

19/02/91

31

فاطمه سعیدی

0680974717

بجنورد

09151882993

20/02/91