شکر پنیر

در این برنامه با استفاده از گوینده بازیگر سعی در ایجاد فضایی ارتباطی نو داریم. گوینده ها هر جا احتیاج باشد با خلق شخصیتهای خاص به طرح موضوع کمک کرده و فضایی طنز ایجاد میکنند. در این برنامه با آیتمهای نمایش وتصمیم کبرا سعی داریم موضوعات برنامه را از زوایای مختلف بررسی کنیم. وبا آیتمهای مسابقه و الو سلام وگزارش شهرستانهاٰ تعامل وحضور بیشتر مردم در برنامه و رساندن پیام از زبان خود مردم برای شنوندگان.
 

 

موضوع اصلی برنامه :موضوعات اجتماعی

 

                                                                                                                  

موضوعات فرعی برنامه :

1-تبیین آداب و عادات درست وغلط

2-طرح معضلات اجتماعی

3-طرح مسئولیتهای اجتماعی


 

Loading the player...
عوامل تولید:

نام و نام خانوادگی عوامل

عنوان شغلی

نام و نام خانوادگی عوامل

عنوان شغلی

مجید حمزانلویی-

تهیه کننده

 

 

بهزاد عزیزی-نسرین شاکری- مینا احمدی-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تاریخ تولید: 1397