صدای روستا

برنامه صدای روستا روز های زوج و تکرار آن روزهای فرد از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه در ماه مبارک رمضان به آداب و رسوم اقوام مختلف و روستاییان عزیز می پردازد .

گزارشگر محترم به روستاهای مختلف استان می رود و با شوراها و دهیار و امام جماعت و کشاورزان و دامداران محترم در خصوص کارهایی که در ماه مبارک رمضان انجام میدهند و مراسم خاصی که دارند به صحبت می پردازند .

ماه مبارك رمضان همواره در فرهنگ اقوام مختلـف ایـران جایگـاه ویـژه اي داشـته و آداب و رسـوم برگـزاري آن نیـز

برمبنـاي ایـن فرهنگها در مناطق مختلف به اشکال متفاوتی برگزار می شود .

خراسان شمالی به عنوان استانی با گنجینـه فرهنـگ هـا و معرفـت  هـا و مهـد اقـوام و آیـین  هـاي مختلـف، آداب و رسـومی زیبـا و پرمعنی به پیشواز ماه مبارك رمضان رفته است .

با گسترش زندگی شهري و ماشینی به نظر می رسد برخی از ایـن آیـین هـاي کهـن رو بـه فراموشـی و یـا حـداقل کـم رنـگ شـدن هســتند .

البتــه انتظــار عــدم تغییــر در آداب و رســوم معقــول و پســندیده نیســت، امــا از بــین رفــتن آیــین هــا و دگرگــون شــدن فرهنگ هاي اصیل نیز زنگ خطري است که باید به آن توجه شود .

در خراسان شمالی قومیت هاي فارس و ترك و کـرد و تـرکمن در کنـار یکـدیگر زنـدگی مـی کننـد و بـا وجـود داشـتن سـلیقه هـاي مختلف، به خصوص در برگزاري مراسم ملی و دینی دلایل وحدت آفرین و اشتراکات زیادي دارند .

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : ابوالقاسم وحیدی             گزارشگر : محمد یزدانی

نویسنده : زهرا حیدری

تاریخ تولید: 94/1/15