عدد هفت

عدد هفت


 

در زبان باستانی پهلوی عدد هفت به نام امرداد یعنی جاودانگی و بیمرگی است، چون این عدد با این مفهوم و معنای زیبا، زندگی و جاودانگی را می داد در نتیجه ایرانیان هفت نشانه را انتخاب کردند تا در جشن نوروز بر سر سفره نوروزی بگذارند.

هفت در اسلام: آسمان هفت طبقه دارد، فرعون در خواب هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر دید که گفتند هفت سال خشکسالی و هفت سال فراوانی می شود، جهنم هفت طبقه دارد، گناهان اصلی هفت عدد است،  پیش از اسلام در بین اعراب هفت بار طواف دور کعبه مرسوم بوده و در سنت اسلامی نیز چنین است، هفت بار شستن اشیاء ناپاک و قرار گرفتن هفت عضو بدن در هنگام نماز بر زمین در اسلام آمده است