عشقا من

 

«عشقا من »

از زمینوم ته گنّم رژانده سردلی مِه                    خرمان عشقی تَه یه ، گِه بویه حاصلی مِه

آخ چره گم وی عشقا، خَو ژه چاوان دِزّییه              ناتا گِه گُر بویه وو، بَز ژه شِوان دزیـیه                                                                     تو قیزه بینه داران، از شوانهِ باوی تَه

باو و له مِه یَشفتینِه ، چَره بوئام ناوی تَه

جایلگه بی نیشانوم، سرگُلهِ بی نیشانان                     عشقی تَه ناو ودنگهِ، گییاندیه ولاتان

عشقی من و ته ایرو، له هردری خُجاگر                آخ دیسا کوهنه خرمان، وی شَمالا بلاگر

تو قیزه بینه داران، از شِوانهِ باوی تَه

باو و لَه مِه یَشفتینهِ ، چَره بوئام ناوی تَه

سر وه قرانی منی ، دّو خان ومانی منی                            دنیا بیوه زِمانهِ، دّو همزمانی مِنی

دو پّارا مه ژه دنیهِ، قسمت و روزگاری                      دو هیوهِ هیوه رین و دلال چاو خُماری

تو قیزه بینه داران، از شِوانه باوی تَه

باو و له مه یَشفتینهِ ، چره بوئام ناوی تَه

کفترا هیلین گِرِه، مَرخا جییای سَرایی                       هَنگا دل و ارمانی، بُلبلا خوش خُجایی

نالا گُلَف گردیشهِ ، کِیلگی دیمه زارهِ                        رو ساته سر هلانی،یکّه گلی بُهاره!

تو قیزه بینه داران، از شِوانهِ باوی تَه