عکس ارسالی مردم به پویش سفره های آسمانی

 

عکس های ارسالی مردم در رمضان امسال از سفره های افطاری