مراسم علفه

مراسم علفه


 

مردم خراسان شمالی یک روز قبل از سال تحویل عید به منزل کسانی که عزیزانشان را از دست داده اند می روند و فاتحه می خوانند و حتی نزدیکان متوفی سبزه و سمنو هم برای خانواده های وابسته می برند، خوشبختانه در بسیاری از نقاط این استان، خصوصا در روستاها، این مراسم هنوز هم تقریبا با همان قوت سابق در روز ماقبل عید انجام می شود