مراسم کوزه شکني

 

 از گذشته هاي دور در ديار خراسان شمالی عيد نوروز با آداب و رسوم خاصي جشن گرفته مي شد و امروز بسياري از اين آداب به فراموشي سپرده شده است،  مراسم کوزه شکني يکي از آداب خاص عيد نوروز در اين منطقه است که در گذشته قبل از شروع سال جديد و در چهارشنبه آخر سال انجام مي شد.مرحوم دکتر «روح الاميني» عقيده دارد که اين مراسم دردوران بعد از اسلام، مورد توجه مردم قرار گرفت که در آخرين چهارشنبه سال برگزار مي شد. فلسفه اين مراسم آن بود که مردم تمايل داشتند سال قديم را با شکستن کوزه قديمي به اتمام برسانند و به جاي آن کوزه جديدي را از آب چشمه يا قنات پر مي کردند و بر سر سفره هفت سين قرار مي دادند. اين کوزه قديمي يا داراي دهانه اي شکسته بود يا به نوعي کاربرد اصلي خود را از دست داده بود.