مردم آگاهند

ملت شریف ایران آگاهند و در برابر کسانی که با تقلب روی کار بیایند تمکین نخواهند کرد