سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

ملت مثل یک اقیانوس است، به طوفان درآوردن یک اقیانوس کار هرکسی نیست - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

ملت مثل یک اقیانوس است، به طوفان درآوردن یک اقیانوس کار هرکسی نیست

ملت مثل یک اقیانوس است، به طوفان درآوردن یک اقیانوس کار هرکسی نیست

ملت مثل یک اقیانوس است، به طوفان درآوردن یک اقیانوس کار هرکسی نیست

رهبر معظم انقلاب:
 قبل از نهضت امام مبارزاتی وجود داشت، اما حوزه کار آنها منتهی می شد به حداکثر تعدادی دانشجو، بحث امام بحث یک گروه محدود و جمع محدود نبود، بلکه بحث ملت ایران بود.
 ملت مثل یک اقیانوس است، به طوفان درآوردن یک اقیانوس کار هرکسی نیست.
 یک استخر را می توان مواج کرد، اما مواج کردن یک اقیانوس کار هر کسی نیست.
 تحول در روحیه خمودگی و تسلیم ملت دیگر اقدام امام بود.
 ملت ایران قبل از نهضت با مسائل اساسی خود سر و کاری نداشت و سرگرم مسائل شخصی خود بودند، اما ورود به میدان مطالبه آن هم مطالبه چیزهای بزرگ و مهم را امام ایجاد کردند و همین ملت خمود و تسلیم را تبدیل به یک ملت مطالبه گر کردند.
 تحول دیگر، تحول در نگاه مردم به خود و جامعه بود. ملت ایران به خود نگاه خودحقیرپندارانه داشت و این نگاه که ملت ایران بتواند به ابرقدرت ها فائق بیاید، مطلقا کسی تصور نمی کرد.
نه تنها قدرت های خارجی، بلکه قدرت های داخلی را هم کسی تصور نمی کرد. امام این احساس حقارت را به احساس اعتماد به نفس و عزت تبدیل کردند.