Skip to Content

میزبانی خارج از گود

دانلود

میزبانی خارج از گود
مهمانان مسابقات جهانی #کشتی_پهلوانی و ورزش های زورخانه ای در حاشیه این مسابقات از بازار #بجنورد بازدید و با #فرهنگ مردم این خطه از ایران آشنا شدند.