نتایج مسابقه سیمای انقلاب ( شبهای اترک 2)

رضا خوش سیما از راز 

محمد نیستانی از بجنورد

حبیبولی پور از شیروان