Skip to Content

نساجی سنتی ایران

شناسه : 209282360
Loading the player...

دانلود

 

نساجی سنتی ایران نوشته حسین یاوری در سال 1387 با 128 صفحه توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر در نه بخش به مطالبی درباب نساجی سنتی ایران اختصاص یافته است. نگارنده در باب نساجی ایران می‌گوید :[نساجی سنتی] از دیرباز همواره بخشی از نیازهای مصرفی و هنری جامعه ما را تامین می‌نمود, لیکن پس از دوره صفوی مورد بی‌توجهی قرار گرفت و از میزان تولید و کیفیت آن به تدریج کاسته شد و از تحول تکنیکی بازماند .'کتاب با اشاره به پیشینه تاریخی نساجی ایران و سیر تحول و تطور دستگاه‌های بافندگی آغاز می‌شود, سپس به اختصار از الیاف‌شناسی, حلاجی و ریسندگی سخن می‌رود و درپی آن, این مباحث مطرح می‌گردد':مقدمات بافندگی', 'بافندگی', 'انواع بافت‌ها', 'مشخصات دستگاه‌های بافندگی سنتی', 'ویژگی پارچه‌های دست‌بافت ایرانی از از گذشته تا کنون و سیر تطور آن 'و 'آشنایی با مهم‌ترین پارچه‌های دست‌بافت ایرانی .