Skip to Content

نشست مدیرکل شبکه اترک با هنرمندان

شناسه : 352989573

نشست مدیرکل شبکه اترک با هنرمندان

حمايت و انعکاس آثار هنرمندان؛ از اولويت هاي رسانه استاني

قربانی جم بر آمادگي رسانه استاني براي تعامل و هم انديشي با هنرمندان و صاحب نظران در برنامه سازي تاکيد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مديرکل صداو سيماي خراسان شمالي در نشست با هنرمندان، پيشکسوتان و استادان رشته هاي مختلف هنري با تبيين چشم انداز رسانه استاني براي افزايش کمّي و کيفي برنامه ها، بر آمادگي رسانه استاني براي تعامل وهم انديشي با هنرمندان وصاحب نظران در برنامه سازي و توليد تاکيد کرد
حميد قرباني جم افزود: صدا وسيمای استان از همه هنر مندان، طرح ها و توليدات با هدف توسعه فرهنگ بومي و مُعرفي ظرفيت ها وتوانمندي هاي متنوع استان حمايت کند.
هنرمندان و پيشکسوتان هنري استان نيز در اين نشست با بیان نظرات، انتقادات و پيشنهادهای خود، خواستار معرفي بيش از پيش هنرمندان و آثار هنري آنان از صدا و سيما، رعايت عدالت رسانه اي و استفاده از ايده ها و نظرات هنرمندان در برنامه سازي ها شدند.