جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

نصب نور میز استودیو خبر - محتوای نمایش فنی

 

 

نصب نور میز استودیو خبر

 میز استودیو خبربه نور مناسب مجهز شد