Skip to Content

نقاشی رو مخمل

شناسه : 343646253

نقاشی رنگ روغن روی مخمل 

اولین بار از تک سلولی ها و آبزیان با استفاده از وسایل دایره ای و به صورت مهر زدن ، نقاشی رنگ روغن روی مخمل رو انجام داده شده. که ابداعی خود خانم مهتاب عبدل آبادی است.