ورود تانك هاي سپاه پاسداران به منطقه عملياتي رزمايش پيامبر اعظم