پاسخ فرمانده

صحبتهای محسن رضایی در برنامه حالا خورشید در خصوص عملیات کربلای 4

صحبتهای محسن رضایی در برنامه حالا خورشید در خصوص عملیات کربلای 4


صحبتهای محسن رضایی در برنامه حالا خورشید در خصوص عملیات کربلای 4


صحبتهای محسن رضایی در برنامه حالا خورشید در خصوص عملیات کربلای 4


صحبتهای محسن رضایی در برنامه حالا خورشید در خصوص عملیات کربلای 4


صحبتهای محسن رضایی در برنامه حالا خورشید در خصوص عملیات کربلای 4


صحبتهای محسن رضایی در برنامه حالا خورشید در خصوص عملیات کربلای 4


صحبتهای محسن رضایی در برنامه حالا خورشید در خصوص عملیات کربلای 4