پوشیدگی دوامی برای زیبایی است

فلسفه پوشش اسلامی به نظر ما چند چیز است:
بعضی از آنها جنبه روانی دارد و بعضی جنبه خانه و خانوادگی، و بعضی دیگر جنبه اجتماعی، و بعضی مربوط است به بالابردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او.

حجاب در اسلام از یک مسأله کلی‏تر و اساسی تری ریشه می‏گیرد و آن این است که اسلام می‏خواهد انواع التذاذهای جنسی، چه بصری و لمسی و چه نوع دیگر، به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد، اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد. برخلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذتجویی های جنسی به هم می‏آمیزد، اسلام می‏خواهد این دو محیط را کاملًا از یکدیگر تفکیک کند