Skip to Content

چالشهای خانواده

شناسه : 340362734
Loading the player...

این کتاب جلد پنجم از مجموعه کتاب های کوچک روان شناسی می باشد که به مباحث خانواده ایرانی اختصاص دارد. ویژگی های خاص دنیای امروز که شاخص ترین آن توسعه اطلاعات و ارتباطات است، ایجاب می کند که به جای استفاده از روش های تدافعی و انفعالی در برابر پدیده های فرهنگی، با شناختی منطقی و آگاهانه از فرهنگ و هویت ملی، به استقبال از حل آسیب های فرهنگی برویم.

در این کتاب بخشی از مهم ترین چالش های پیش روی خانواده ایرانی مطرح شده است و فصل آخر آن به نوعی جمع بندی کلی محسوب می گردد. در نگاهی مبتنی بر آسیب شناسی فرهنگی، هم شناختی درونی از فرهنگ ضرورت دارد و هم شناختی تعاملی و بین فرهنگی؛ و در همه این شرایط نباید آینده را فراموش کنیم.