Skip to Content

کتاب شوهر ایده ال

شناسه : 331315485
Loading the player...

معرفی کتاب شوهر ایده آل می شوید اگر ..

مردانی که به دنبال یک زندگی آرام و با نشاط هستند بایستی ویژگی های فطری همسرشان را بشناسند تا بدانند بر مبنای یک استراتژی مشخص زندگی شیرین برای خود و اعضای خانواده خلق کنند مردان می توانند با شناخت این ویژگی ها گام های بسیار بزرگی را در زندگی خانوادگی خود بردارند