گفتگو با دکتر رحمتی در خصوص حقوق همسایه داری

خانه مهر عنوان برنامه ایست که ساعت ۱۰ صبح روزهای فرد به روی انتن سیمای اترک می رود.
آیتم سلامت،گزارش مردمی،آیتم آشپزی و... از جمه مهم ترین بخش های این برنامه پربیینده سیما است.
ضحی بنائیان مجری این برنامه است
در این برنامه در بخش گفتگو خانم دکتر رحمتی در خصوص حقوق همسایه داری صبت می کند.

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

ضحی بناییان مجری

فرح بخش تهیه کننده