سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

۱۴۰۰ چه باید کرد؟!! - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

۱۴۰۰ چه باید کرد؟!!

دانلود

به نام خدا
۱۴۰۰ چه باید کرد
- معنای سال جدید اینست که کسی تماشاچی نباشد، "یا کارکن باش یا کار راه انداز."
کسی می تواند این نقش را خوب ایفا کند که به قول معروف سرش درد می کند برای کارکردن ، آدم محافظه کار، کارها را
تا جایی پیش می برود که مانع یا تنشی پیش نیاید، این تفکر لنگه نفوذ است و اثرش از آنهم بدتر است
- نتیجه بخش بودن اقدامات و برنامه ها از معیارهای شعار امسال است. درست است که ما مامور به تکلیفیم اما باید
تکلیف را طوری بی نفص انجام داد که منتج به نتیجه شود و در معیشت مردم احساس شود
- حتی اگر کسی می خواهد مطالبه گری کند باید به گونه ای باشد که یا به پشتیبانی ختم شود یا به مانع زدایی.
- شعار امسال برای همه، کار تعریف می کند هم برای مردم هم برای ادارات.
دستگاههای پشتیبان از بانکها تا دستگاههای نظارتی بدانند ارزش وجودی آنها با حمایت ها و برداشتن چوب های لای
چرخ، ارز یابی و قضاوت می شود.
- همچنین شرط پشتیبانی ومانع زدایی دوای درد انتخابات ۱۴۰۰ هم است در این زمانه اصلح کسی است که بدود برای
کار ، توان دویدن و جنگیدن برای حل مشکلات مردم را داشته باشد. اهل یاس و بردیدن و کم آوردن و در عین حال اهل
ریاست کردن و مشکلات را به گردن این و آن انداختن نباشد، چه در شوراها چه در ریاست جمهوری.
- باید تولید ما طعم حمایت را بچشد تا ما طعم رفاه اجتماعی را بچشیم