نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
لحظه های آسمانی 03:00
صدای روستا (تکرار) 06:05
صبح اترک 07:00
خبر سراسری 08:00
08:35
آوای سلامت 08:40
خبر استانی 09:00
پیام اترک 09:10
کودکانه 09:15
حرف حساب 09:30
خونمون 10:00
بر آستان نیاز 11:13
از دین می پرسم 11:45
خبر استانی 12:00
بر آستان نیاز 12:15
یاریگران زندگی 13:00
ایران 626 13:30
خبر سراسری 14:00
شما بپرسید 15:00
خبر استانی 16:00
قبول باشه 18:00
دنگ کرمانجی 19:00
صدای روستا 19:35
خلات 20:00
ایشق گجه له 21:00
ترنم شبانه 22:00