محتوا با برچسب مجلس شورای اسلامی.

  • منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مشخص شد .
  • انتخابات یک مسابقه ملی است
  • موشن گرافیک اهمیت حضور  
  • حضور رای اولی ها در ویژه برنامه انتخاباتی نوبت مردم
  • ارتباط زنده با شبکه 3 در ویژه برنامه انتخاباتی شبکه اترک
  • پخش زنده ویژه برنامه انتخابی از شبکه اترک و آموزش  
  • انیمیشن شام انتخاباتی تهیه شده در فضای مجازی شبکه اترک

محتوا با برچسب مجلس شورای اسلامی.

رکن سوم ]از آمادگی مسئول[، حفظ طهارت...
گاهنگار تقویم انتخابات مجلس شورای...

محتوا با برچسب مجلس شورای اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مجلس شورای اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مجلس شورای اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مجلس شورای اسلامی.

طنز پشت و رو این قسمت سوابق کاری
طنز پشت و رواین قسمت تبلیغات زود...
طنز پشت و رو این قسمت تبلیغات...
طنز انتخاباتی  پشت و رو در 10...

محتوا با برچسب مجلس شورای اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد